Tag: TsPSH Hristo Prodanov Malyovitsa

Rila Northwestern, 25K map, Fifth Edition

Rila Northwestern Fifth 25K Northwestern Rila map – fifth print […]

Progect-2 ASR ULTRA Short

ASR Ultra Short 2021 – Progect 4

Progect-4 ASR ULTRA Short GPS route track on Adventure Sky […]

Progect-2 ASR ULTRA Short

ASR Ultra Short 2021 – Progect 2

Progect-2 ASR ULTRA Short GPS route track on Adventure Sky […]

Progect-2 ASR ULTRA Short

ASR Ultra Short 2021 – Progect 3

Progect-3 ASR ULTRA Short GPS route track on Adventure Sky […]

Progect-2 ASR ULTRA Short

ASR Ultra 2021 – Progect

Adventure Sky Run ULTRA-Progect GPS route track on Adventure Sky […]

Malyovitsa Sky Run it-maps

Malyovitsa Sky Run – Long Distance

Malyovitsa Sky Run Route GPS track on Malyovitsa Sky Run […]

Malyovitsa Sky Run it-maps

Malyovitsa Sky Run – Short Distance

Sky Run Malyovitsa Route GPS track on Malyovitsa Sky Run […]

Progect-2 ASR ULTRA Short

Adventure Sky Run – Long distance

Adventure Sky Run Route Long Distance GPS route track on […]

Progect-2 ASR ULTRA Short

ASR 2020 – Short distance

Adventure Sky Run Short-distance route GPS route track on Adventure […]